Help - Stamreeks

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van het sjabloon is dat diverse meertalige overzichten gemaakt kunnen worden van stamboom gegevens, e.e.a. gebaseerd op een beperking van weergave van alle beschikbare gegevens waardoor een rapport alleen op hoofdpunten weergegeven wordt.

Het sjabloon reageert op de Aldfaer Instellingen voor de begrenzing van het aantal generaties; de mannelijke , vrouwelijke lijn of beide, zekerheid ouders.

Aanbevolen wordt om het Aldfaer Privacy Filter niet actief te hebben en het Privacy Filter van het sjabloon te gebruiken.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een verkort parenteel (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.

Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.
Taal
Er is een mogelijkheid om een meertalige website te maken. Heeft u gekozen om geen gebruik te maken van taalmappen maar de uitvoer in n taal te zien dan ziet u aan het hoofdmenu uw keuze. Maakt u daarentegen wel gebruik van aparte taalmappen voor een meertalige website dan ziet u aan het hoofdmenu welke talen u heeft. De rapporten zijn tevens voorzien van een taal-indicator. Door op een vlag te klikken wordt de juiste taalversie gegeven.

Zie voor een verdere beschrijving van de uitvoer bij het hoofdstuk 'Uitvoerbestanden'.
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.

Als default staat het taalfilter op Nederlands.

Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.
Ingeval van een meertalige keus is het menu gewijzigd. Er kunnen meerdere talen opgegeven worden.
Kopieerbaarheid
Soms is het wenselijk om de gegevens op de website niet al te makkelijk te laten kopieren. Het kan als resultaat hebben dat er sneller contact wordt gelegd, waardoor er extra gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Inhoud
In deze dialoog kunnen diverse inhoudelijke zaken aan het parenteel toegevoegd worden.
Let op dat sommige toevoegingen alleen van toepassing zijn als een voorgaande is aangevinkt.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • tree_family.html, een overzicht van een parenteel op naam.
 • tree_xxxx.html, een overzicht van een parenteel van een persoon.
 • tree_oudste_voorvader.html, een overzicht van een parenteel van de oudste voorvader.
 • total_base.html, een overzicht van alle stamoudsten met een parenteel gebaseerd hun op naamdragers.
 • tree_female.html, een overzicht van de eerste van de vrouwelijke lijn.
 • tree_male.html, een overzicht van de eerste van de mannelijke lijn.
 • kwartier_eind.html, overzicht waar de kwartieren in een kwartierstaat eindigen.
 • voorvaderreeks.html, verkort kwartierstaat.
 • verwantschap.html, verkort vergelijkend kwartierstaat van twee personen.
 • stamreeks_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Meertalige website
De mappenopzet voor meerdere talen is als volgt:
 • in de hoofddialoog geeft u zoals anders een eigen map op waar de website op uw PC moet staan.
 • de keus 'met taalmappen' betekent dat er per gewenste taal een submap worden gemaakt en wel ne;en;fr;du;frl.

Per saldo heeft u de volgende mappenstructuur waar de navolgende bestanden in zijn opgenomen. De bestanden zijn per taalmap identiek.
 • hoofdmap
  • log.html (verwijderactie ); tmp.html (verwijderactie)
 • submap per taal
  • conform de bovenstaande rapporten

Rapportmogelijkheden:

Er zijn een aantal rapporten beschikbaar;
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon
  er wordt uitgaande van de hoofdpersoon diens stamvader gezocht.
 • Nageslacht(naamdragers) ALLE stamouders
  Bij het overzicht van alle stamoudsten wordt rst gecontroleerd op kwartierlussen. Wordt een lus gevonden dan moet deze eerst opgelost worden.
  Tevens worden bij dit overzicht alleen de naamdragers getoond. Dat betekent dat schoonfamilie niet in een stamboom als schoonouders voorkomt; zij hebben immers allemaal hun eigen stamboom.
 • Nageslacht(en) op te geven naam(namen)
  bij de opgave van een familienaam geeft dit een rapport van de verschillende losse takken van een familie (sorteer als naam) zodat perfect tot uiting komt welke koppelingen ontbreken.
  Een vervolgvraag wordt gesteld of de lijst beperkt moet worden tot de proband.
 • De eerste persoon van iedere xxxxxxxxxx tak
 • Verwantschap hoofdpersoon met een referentiepersoon
 • Voorgeslacht hoofdpersoon
 • Kwartieren die eindigen bij...
 • Controleer Sorteer-Als Naam
  Bij nageslacht-overzichten is het van belang of de familienaam gelijk is. Dat wordt bereikt door de sorteer-als naam in te geven als er een andere schrijfwijze is.


Let op! Vanaf Aldfaer 4.0 kan een verwantschap tussen twee personen berekend worden. Er is echter nog geen standaard Aldfaer rapport om deze ook uit te lijsten. Na verloop van tijd zal dit rapport dan ook aangepast worden naar de nieuw ontstane situatie.
Waarom heeft dit sjabloon een eigen Privacy Filter (PF)?
Via het Aldfaer Privacy Filter kan een gebruiker er voor zorgen dat gegevens van personen niet of gedeeltelijk worden gepubliceerd. Er zijn twee manieren om personen onder het PF te laten vallen en aldus publicatie te beperken:

 • Door op het tabblad "Diversen" van een persoon het vakje Privacy -> Niet publiceren aan te vinken.
  In dit geval wordt geen enkel gegeven beschikbaar gesteld aan de rapporten.
 • Als een persoon niet voldoet aan de criteria onder Extra -> Instellingen -> Privacy -> Publiceer een persoon en er bij deze persoon op het tabblad "Diversen" niet is aangevinkt dat er Toestemming tot publicatie is verleend.
  In dat geval worden de gegevens aan de rapporten beschikbaar gesteld volgens de instelling bij de criteria vallend onder "Indien niet publiceren". (Uitsluiten, Toon opgegeven aanduiding of Toon alleen voor- en achternaam).


Omdat het Aldfaer PF soms niet geheel toereikend is, heeft dit sjabloon een eigen PF. Het verschilt op de volgende punten van het Aldfaer PF:

 • Het heeft extra filtercriteria om te bepalen of een persoon valt in de categorie "Publiceer een persoon".
 • Het maakt het mogelijk ook van personen bij wie het vakje "Niet publiceren" op het tabblad "Diversen" is aangevinkt (gedeeltelijk) gegevens te publiceren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat na- en voorgeslachtreeksen van deze personen niet worden onderbroken, zoals bij toepassing van het Aldfaer PF wel het geval is.
 • Het heeft extra publicatiemogelijkheden voor de instelling "Indien niet Publiceren" en voor de naamgeving daarbij.


Hieronder staan de regels van dit eigen PF. Om dit te laten werken is het noodzakelijk dat het Aldfaer PF wordt uitgeschakeld. Dit kan permanent door in Extra -> Instellingen ->Privacy filter het vakje Privacy filter aktief uit te vinken of door bij starten van het sjabloon aan te geven dat geen rekening gehouden moet worden met het Aldfaer PF.


Privacy filter
Indien men geen gebruik wil maken van de extra mogelijkheden van het sjabloon PF dan kiest met voor 'normaal publiceren'. Dat betekent dan dat de volledige gegevens worden weergegeven en de doorlinkmogelijkheid ingeschakeld is.
Deze instelling komt overeen met het volledig uitschakelen van het Privacy Filter waardoor een actief Aldfaer PF kan worden uitgevoerd.

De criteria kunnen eerst aangepast en daarna gebruikt worden.
Filtercriteria
Net als in het Aldfaer PF dient het filter er voor om te bepalen of het aannemelijk is dat een persoon zonder geboortedatum, aangifte geboorte of doopdatum voldoende lang geleden overleden is waardoor diens gegevens gepubliceerd kunnen worden. Er wordt in principe nagegaan hoe lang geleden een gebeurtenis plaatvond. Het Aldfaer filter kijkt hierbij alleen naar gebeurtenissen van de persoon zelf. Het sjabloonfilter neemt daarnaast ook gebeurtenissen van ouders, partners en kinderen in aanmerking. Als laatste wordt ook gekeken naar een datum van het feit 'Vermelding'.
De eerste drie punten van het filter hebben met de persoon zlf te maken. De andere criteria worden in volgorde afgetast als er bij de persoon geen data bekend zijn. Het normale filter zou deze persoon dus als 'levend' kunnen verklaren en wegfilteren, terwijl uit andere data in zijn/haar directe omgeving valt af te leiden dat deze persoon als overleden beschouwd mag worden. Deze functie is handig voor de gebruikers die alleen maar datums invullen wanneer deze werkelijk vaststaan.

In Aldfaer wordt uitsluitend met de eerste drie punten rekening gehouden.

De filtercriteria kunnen voor alle sjablonen tegelijk worden aangepast door in het bestand dialooghook.asjl de desbetreffende functie te maken. Is dat niet het geval dan kan per individueel sjabloon het filter aangepast (en alleen voor dat sjabloon opgeslagen) worden.

Tip! De schrijver van dit sjabloon volgt zelf de 'plaatsing in de tijd methode'. Dit houdt in dat als er gn datum bekend is er desondanks bij de persoon een geschatte datum wordt ingevuld. Aan de hand van de documenten kan dat wel vaak vastgesteld worden. Dat is niet alleen makkelijk voor een Privacy-filter maar ook voor de personenlijst ingeval er personen zijn met exact dezelfde namen of patroniemen.
Hoe te handelen indien een persoon onder het PF valt.
De persoon kan uitgesloten worden.
De tweede keus is uitsluitend die personen uitfilteren waar bij het tabblad Diversen 'Niet publiceren' aangevinkt is.
De tweede keus kan in Aldfaer niet.

Er zijn vijf keuzen voor naamgeving.
 • toon en verander aanduiding in index n persoons- overzichten
  De persoon wordt zowl in een indexpagina als in persoons overzichten meegenomen; de doorlink-mogelijkheid is uitgeschakeld. Er volgt een vervolg-scherm waar de aanduiding opgegeven kan worden.
 • toon en verander aanduiding in persoonsoverzichten
  Dit is dezelfde afhandeling als hiervoor, echter er is geen indexvermelding.
  Dit onderscheid tussen index- en persoonsoverzichten kan in Aldfaer niet.
 • toon voor- n achternaam
 • toon roep- of voornamen
  Roep- of voornamen kan in Aldfaer niet.
 • toon 'zoon, dochter of onbekend'
  De tekst wordt vertaald.
  Deze vermelding kan in Aldfaer niet.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.1114-07-2016 Ter voorkoming van een zeer lange lijst bij het rapport 'kwartierstaat eindigt bij' kan nu een kwartiernummer worden ingegeven waar de lijst kan stoppen.
  De lijst 'Nageslacht oudste voorvader' werkte fout bij het gebruik van de generatiebegrenzing.
  Opmaak van de 'kwartierstaat eindigt bij' aangepast.
 12-07-2016Door de gewijzigde taalbibliotheek in de Bonus versie 7.8.18 (10-06-2016) werd de spatie vr en n 'te' niet weergegeven.
   
7.1002-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
   
6.1015-06-2015De rapporten zijn nu voorzien van een taal-indicator. Door op een vlag te klikken wordt de juiste taalversie gegeven.
   Het woord Nazaten is in de taalbibliotheek opgenomen.

6.0912-08-2014 Het is nu mogelijk om bij het rapport 'Nageslacht(en) op te geven (sorteer)naam(namen)' alleen de proband van iedere tak af te drukken waardoor een kortere lijst ontstaat.
 26-08-2014 Bij de keuze 'Nageslacht van oudste voorvader' werden teveel regels afgedrukt. Dat is opgelost.
   Indien een referentiepersoon niet bestaat kan dit een fout geven. Dat is opgelost.
   Bij de meertalenkeuze worden alleen bij de eerste taal de meldingen weergegeven.
   De titel bij het rapport 'Nageslacht van oudste voorvader' is aangepast. Deze geeft nu het aantal afstammelingen en niet het aantal personen van de lijst.

6.0823-09-2013Verbetering van de selectiemethode bij hogere aantallen generaties.
Roma-nummering tot en met generatie 40.

6.0719-12-2012Om de sorteer-als namen te controleren is een nieuwe functionaliteit toegevoegd.
16-03-2013Lijsten met legenda 'Kinderloos' toegevoegd

6.0630-11-2012 De lijst eerste van iedere tak is uitgebreid met de keuze weergave aantal nazaten.
  Toegevoegd de lijst voor alle stamoudsten - parentelen op basis van naamdragers.
  Printmethode voor grote bestanden toegepast (append).
  Herstel van de instelling voor overlijdensdatum en plaats.
  Bij meervoudige huwelijken wordt bij de kinderen een ouderreferentie [ ] geplaatst; dezelfde indicator staat ook bij de ouder.

6.05.222-07-2011De definitie van stamoudste is verfijnd omdat nu ook gefilterd wordt op alleenstaande moeders.
Aangepast aan nieuwe no-hook opzet.

6.05.110-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Wijzigingen aan de stylesheet moeten nu via een hook aangebracht worden.
De beperking voor het aantal generaties is opgeheven.

5.05.112-09-2010Aanpassingen t.g.v. de franse taal; zowel taalkundig als opmaak.

5.05.024-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5

4.05.0 13-02-2009 snelkoppeling aangelegd

4.4.002-01-2009 Aanpassing bibliotheek 4.0

3.4 24-12-2008De opmaak is door toepassing van een hook-constructie aanpasbaar gemaakt.
Sjabloon is nu html-strict gemaakt.
Help van het Sjabloon aangepast qua vormgeving.

3.3 12-12-2007e.e.a. betreft de aanpassing van de Dialoog bibliotheek.

3.2 06-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan

3.1.1 29-05-2007Ongelijkheid van vragen DIALDEF en DIALEXP opgelost
persoonsnaam bij de keuze 2 en 3 ook via de PF sturen.

3.1 22-04-2007Volledige vastlegging dialoog
Te lange link bij partner opgelost
De mainline iets makkelijker leesbaar gemaakt t/m print en afwerking

2.7 21-03-2007 Vraag of moeilijk copy ja/nee van toepassing is
22-03-2007 Doopdatum doorgetrokken in de code in Voorvaderrapport
26-03-2007 Titel in header bij S_print is nu Stamreeks (geen vertaling)
Verwijzing naar moeder bij meerdere partners van de vader
Teller bij de familienaamkeuze
Controllelijst beperkt tot nmalige vermelding
extra test bij de vader of het kind dezelfde naam heeft als de moeder. (familienaam)
19-12-2006 Bij keuze familienaam als 7. deze uit de familieset verwijderd

2.623-12-2006 Ombouw naar DialogenOpbouw.asjl
Volgorde datum plaats ipv plaats datum
plaatsTags verbeterd
Leesbaarheid relatieregel verbeterd door twee regels te benutten
Als de roepnaam == alle voornamen dan roepnaam weglaten
Een dialoog gemaakt voor de opmaak/zinsbouw van de regels zie de SETADD( PREF_OPMAAK)

2.5 25-03-2006 Toepassing van het standaard model sjabloon\dialogen\dialogenhook.
29-03-2006 De te lange jumplink hersteld
Eerste aanzet voor vertaling van de overzichten; tekstblokken worden in een Taal.asjl bibliotheek opgenomen.
01-04-2006 Verbetering bij inlezen van SEX met TEXT
20-05-2006 Telling en selectie van het aantal takken bij familiekeuze verbeterd
Toegevoegd een lijst waar kwartierstaat eindigt

2.4 10-09-2005 bestanden/index voorzien van kleine letterreferenties
de start.html onpersoonlijk gemaakt.
js fotovergroting aangepast; foto is weer zichtbaar n no copy
Cosmetische | bij "Geen" opgelost
Simpeler bepaling publicatie van de relaties op de persoonskaart.
28-09-2005 CSS stylesheet van toepassing op Instellingen, index familielijsten en de persoonskaarten
CSS kleuren stylesheet idem, echter de kleuren zelf door weghalen van
De functie -S_bezwaar doorgevoerd in de -PRIV statements
10-10-2005 De CSS file nu aldfaer_kaartenbak.CSS genoemd
11-10-2005 De naamreferentie naar letter_x.html gezet ter vermijding van familienaam x
De telling hersteld; bij de laatste van een kaartenbak moest de teller nog met n verhoogd worden.
Tekstuele aanpassingen
CSS instelling h3
17-10-2005 Een tweede index aangemaakt die kan dienen als startindex in de browser dus zonder de underscore.

2.3 26-09-2005 Filename aangepast aan de keuze.
De referentie moeder/kind weggehaald, aparte studie.
Aantal generaties uitgebreid tot 30.
15-10-2005 Logfile.

2.2 25-09-2005 Dialoog metapath ingebouwd.
verbetering van afdruk voor andere brouwsers dan IE.
Dialoog metalink ingebouwd
Dialoog in dit sjabloon uitgebreid met S_metaprivate
De javasript geen rechtermuis doorgevoerd (no-copy)

2.1 01-07-2005 De Metalink variabel gemaakt.

2.0 27-06-2005 Drastische aanpak van opbouw via DESC in plaats van CHILBEGI hetwelk een verbetering in tijd en duidelijkheid oplevert.

1.5 25-06-2005 Na de komst van het dialoogvenster verschillende sjablonen samengevoegd en een keuzemenu geintroduceerd.

1.4 04-02-2004 Het METAPATH gezet op een temp map ter vermijding van ongewilde bestandswissing

1.3 28-01-2004 De versie uitgebreid tot een multi-lijst.

1.2 27-01-2004 Dick adviseerde over de relatieloop die ik eerst over de moeder had lopen maar over de vader moest zijn.

1.1 25-01-2004 Eerste opzet van het rapport en oude TAGS als SJABFOR weggehaald en vervangen in de huidige 3.2 TAGS en aanpassing naar mijn smaak - dus eigenlijk volledig op z'n kop.