Help - Simulatie Aldfaer privacy filter

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Privacy filter Deelselectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Met dit sjabloon kan een simulatie worden verkregen van de werking van het Aldfaer Privacy Filter. Afhankelijk van de instelling in dit sjabloon kunnen lijsten verkregen worden van de personen die wel of niet gepubliceerd worden. De lijst van non-publicatie geeft ook de reden weer waarom de persoon in het PF valt en hoe gepubliceerd zal worden.
Het Aldfaer Privacy Filter gaat uit van hele jaren!
 
Wilt u het Privacy filter simuleren zet dan het Aldfaer Privacy op niet-actief (Zie Aldfaer Instellingen). Dit is verplicht.
 
 
Let op!
In verschillende sjablonen van de Bonus rapporten wordt ook een ingebouwd privacyfilter gebruikt. Dat verschilt van het Aldfaer PF op een paar punten;
 • in plaats van te kijken of het aantal generaties nageslacht vier is wordt gekeken of er in de directe familie bruikbare jaartallen zijn om tegen de criteria aan te houden; waardoor er personen tóch gepubliceerd worden.
 • dit sjabloon houdt wèl rekening met de datums genoemd in Aandachtspunten onder de tab 'Privacy Filter' .
 • het is mogelijk om uitsluitend de personen 'niet publiceren' uit te sluiten.
 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een lijst simulatie PF. (wordt geopend in Uw browser).

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wèl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


Controle
De beste controle kan verkregen worden door een standaard tekstueel rapport te maken mèt een Index, omdat hier het aantal personen wordt vermeld. Eenzelfde deelselectie, uiteraard met dezelfde privacyfilter instellingen als bij het standaard rapport gebruikt, produceert in de simulatie ook het aantal personen hetwelk dus overeen moet komen.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • simulatie.html, resultaat van de simulatie.
 • geenoutput.html, indien geen records geselecteerd zijn.
 • simulatie_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Het Privacy Filter

Indien in het hoofdvenster 'Verander sjabloon Privacy Filter' is aangeklikt dan ontstaat een dialoog;
 • normaal publiceren, dus privacy filter is niet actief;
  De deelselectie wordt ingelezen en geen enkel filter wordt toegepast.
 • gebruik de bewaarde criteria van het privacy filter;
  de persoonlijke instellingen worden gebruikt.
 • verander en gebruik de criteria van het privacy filter;
  de persoonlijke instellingen worden opnieuw ingesteld en daarna gebruikt.

Bij elk navolgend filtercriterium geldt:

 • als de te testen datum bestaat wordt deze vergeleken met de grenswaarde uit het criterium.
  Als het verschil voldoende groot is dan is de persoon Publiek, zo niet dan is de persoon Privé.
  Alle volgende criteria worden overgeslagen.
 • alleen als de te testen datum niet bestaat, wordt doorgegaan naar het volgende criterium.

De filters zijn als volgt:
 • Bezwaar;
  Er wordt getest of bij het tabblad diversen 'Niet publiceren' is aangevinkt. Zo ja dan privé.
 • Toestemming;
  Er wordt getest of bij het tabblad diversen 'Toestemming tot publicatie' is aangevinkt. Zo ja dan publiceren.
 • Overleden (ovl-vink actief);
  Indien de persoon overleden is en de filter voor 'tot xx jaar na datum overlijden' is nul (0), dan publiceren.
 • tot xx jaar na datum overlijden;
  Getest wordt op datum van overlijden of aangifte of begrafenis.
  Indien een datum is gevuld en het aantal jaar geleden is gelijk aan of meer dan het filter, dan volgt publicatie.
  Zo niet dan privé.
 • tot xx jaar na datum relatie;
  Van de meest recente relatie met een relatiedatum wordt gekeken hoe lang geleden de relatie tot stand kwam. Indien lager dan de grens dan privé.
  Zo het aantal jaar hoger is wordt gepubliceerd.
 • tot xx jaar na datum geboorte;
  Van de personen met een ingevulde geboorte-/doop- aangiftedatum wordt vastgesteld hoe lang geleden de gebeurtenis plaatsvond en zo het jaarverschil beneden de grens is, opgenomen in de privé.


 • Alle feiten;
  Van alle Feiten van de persoon wordt het vroegste startjaar vergeleken met het filter 'tot xx jaar na datum geboorte' en zo deze beneden de geboorte-grens is wordt de persoon opgenomen in de privé.
  Zo het langer geleden is wordt gepubliceerd.
  Omdat feiten inhoudelijke betekenis hebben kan bij gebrek aan een feit (zoals het feit Adres bij de persoon) het feit Vermelding gebruikt worden om op die manier een vervangende geboorte- of doopdatum te creëeren.
 • Getuigen;
  Verschil tussen huidig jaar en het jaar van de meest recente datum als getuige, min 18, is groter of gelijk aan ingesteld jaar na geboorte.
  Hier worden alle gebeurtenissen waar een persoon getuige is verzameld. Als er daar een of meerdere gebeurtenissen bij zijn met een bekende datum, dan wordt het meest recente jaar gebruikt. Als geboortejaar van de betreffende persoon wordt dan het jaar van zijn/haar meest recente optreden als getuige gebruikt, verminderd met 18. De redenering daarachter is dat iemand die jonger is dan 18 niet kan optreden als getuige. Zo ja: Publiceren zo neen privé.
 • Nageslacht;
  Persoon heeft nageslacht; zijn er ten minste 4 generaties nageslacht dan wordt gepubliceerd, anders privé.
 • Restant;
  Indien aan geen enkel criterium wordt voldaan is de persoon privé. Doorgaans zijn dit personen die geen enkele relatie hebben en absoluut geen enkele datum van geboorte en/of overlijden.

Indien niet publiceren
Na de filtercriteria moet opgegeven worden hoe te handelen voor personen die in het privacy Filter vallen;
 • persoon uitsluiten;
  De persoon die in het PF valt wordt buiten de selectie gehouden. Er bestaan dus geen privé personen meer waardoor voor- en nageslacht overzichten incompleet zullen worden als de privépersoon koppelingen naar relaties en kinderen heeft.
 • toon aanduiding 'Niet Publiek';
  De te bezigen naam voor de publicatie wordt gevraagd.
  Alle filters, zie boven, worden in volgorde toegepast.
 • toon alleen voor- en achternaam;
  Alle filters, zie boven, worden in volgorde toegepast.


Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 
Er is één selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit één of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.


 

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
Aldfaer 4.3 Indien alle PF jaarcriteria 0 zijn dan wordt alleen het PF voor 'Niet publiceren' uitgevoerd.
Aldfaer 4.3 Er wordt ook op aangifte geboorte en overlijden afgestemd.
  Tekstuele aanpassing in Doel, Instellingen en Privacy Filter 
   
6.020-10-2012Initiele versie