Help - Relaties

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Privacy filter Rapporten Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van het sjabloon is een lijst van alle relaties te maken met vermelding van de relatieduur, rekening houdend met de relatie-, scheidings-, overlijdensdatum.


Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een overzicht relaties (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.
Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.
Taal
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.

Als default staat het taalfilter op Nederlands.

Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • relatie_bloedverwant.html, een overzicht van bloedverwantschap.
 • relatiesxxxx.html, relatieoverzicht van bestandsnaam.
 • relatiehoogxxxx.html, relatieoverzicht iz relatieduur per bestandsnaam.
 • relations_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Waarom heeft dit sjabloon een eigen Privacy Filter (PF)?
Via het Aldfaer Privacy Filter kan een gebruiker er voor zorgen dat gegevens van personen niet of gedeeltelijk worden gepubliceerd. Er zijn twee manieren om personen onder het PF te laten vallen en aldus publicatie te beperken:

 • Door op het tabblad "Diversen" van een persoon het vakje Privacy -> Niet publiceren aan te vinken.
  In dit geval wordt geen enkel gegeven beschikbaar gesteld aan de rapporten.
 • Als een persoon niet voldoet aan de criteria onder Extra -> Instellingen -> Privacy -> Publiceer een persoon en er bij deze persoon op het tabblad "Diversen" niet is aangevinkt dat er Toestemming tot publicatie is verleend.
  In dat geval worden de gegevens aan de rapporten beschikbaar gesteld volgens de instelling bij de criteria vallend onder "Indien niet publiceren". (Uitsluiten, Toon opgegeven aanduiding of Toon alleen voor- en achternaam).


Omdat het Aldfaer PF soms niet geheel toereikend is, heeft dit sjabloon een eigen PF. Het verschilt op de volgende punten van het Aldfaer PF:

 • Het heeft extra filtercriteria om te bepalen of een persoon valt in de categorie "Publiceer een persoon".
 • Het maakt het mogelijk ook van personen bij wie het vakje "Niet publiceren" op het tabblad "Diversen" is aangevinkt (gedeeltelijk) gegevens te publiceren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat na- en voorgeslachtreeksen van deze personen niet worden onderbroken, zoals bij toepassing van het Aldfaer PF wel het geval is.
 • Het heeft extra publicatiemogelijkheden voor de instelling "Indien niet Publiceren" en voor de naamgeving daarbij.


Hieronder staan de regels van dit eigen PF. Om dit te laten werken is het noodzakelijk dat het Aldfaer PF wordt uitgeschakeld. Dit kan permanent door in Extra -> Instellingen ->Privacy filter het vakje Privacy filter aktief uit te vinken of door bij starten van het sjabloon aan te geven dat geen rekening gehouden moet worden met het Aldfaer PF.


Privacy filter
Indien men geen gebruik wil maken van de extra mogelijkheden van het sjabloon PF dan kiest met voor 'normaal publiceren'. Dat betekent dan dat de volledige gegevens worden weergegeven en de doorlinkmogelijkheid ingeschakeld is.
Deze instelling komt overeen met het volledig uitschakelen van het Privacy Filter waardoor een actief Aldfaer PF kan worden uitgevoerd.

De criteria kunnen eerst aangepast en daarna gebruikt worden.


Filtercriteria
Net als in het Aldfaer PF dient het filter er voor om te bepalen of het aannemelijk is dat een persoon zonder geboortedatum, aangifte geboorte of doopdatum voldoende lang geleden overleden is waardoor diens gegevens gepubliceerd kunnen worden. Er wordt in principe nagegaan hoe lang geleden een gebeurtenis plaatvond. Het Aldfaer filter kijkt hierbij alleen naar gebeurtenissen van de persoon zelf. Het sjabloonfilter neemt daarnaast ook gebeurtenissen van ouders, partners en kinderen in aanmerking. Als laatste wordt ook gekeken naar een datum van het feit 'Vermelding'.
De eerste drie punten van het filter hebben met de persoon zlf te maken. De andere criteria worden in volgorde afgetast als er bij de persoon geen data bekend zijn. Het normale filter zou deze persoon dus als 'levend' kunnen verklaren en wegfilteren, terwijl uit andere data in zijn/haar directe omgeving valt af te leiden dat deze persoon als overleden beschouwd mag worden. Deze functie is handig voor de gebruikers die alleen maar datums invullen wanneer deze werkelijk vaststaan.

In Aldfaer wordt uitsluitend met de eerste drie punten rekening gehouden.

De filtercriteria kunnen voor alle sjablonen tegelijk worden aangepast door in het bestand dialooghook.asjl de desbetreffende functie te maken. Is dat niet het geval dan kan per individueel sjabloon het filter aangepast (en alleen voor dat sjabloon opgeslagen) worden.

Tip! De schrijver van dit sjabloon volgt zelf de 'plaatsing in de tijd methode'. Dit houdt in dat als er gn datum bekend is er desondanks bij de persoon een geschatte datum wordt ingevuld. Aan de hand van de documenten kan dat wel vaak vastgesteld worden. Dat is niet alleen makkelijk voor een Privacy-filter maar ook voor de personenlijst ingeval er personen zijn met exact dezelfde namen of patroniemen.
Hoe te handelen indien een persoon onder het PF valt.
De persoon kan uitgesloten worden.
De tweede keus is uitsluitend die personen uitfilteren waar bij het tabblad Diversen 'Niet publiceren' aangevinkt is.
De tweede keus kan in Aldfaer niet.

Er zijn vijf keuzen voor naamgeving.
 • toon en verander aanduiding in index n persoons- overzichten
  De persoon wordt zowl in een indexpagina als in persoons overzichten meegenomen; de doorlink-mogelijkheid is uitgeschakeld. Er volgt een vervolg-scherm waar de aanduiding opgegeven kan worden.
 • toon en verander aanduiding in persoonsoverzichten
  Dit is dezelfde afhandeling als hiervoor, echter er is geen indexvermelding.
  Dit onderscheid tussen index- en persoonsoverzichten kan in Aldfaer niet.
 • toon voor- n achternaam
 • toon roep- of voornamen
  Roep- of voornamen kan in Aldfaer niet.
 • toon 'zoon, dochter of onbekend'
  De tekst wordt vertaald.
  Deze vermelding kan in Aldfaer niet.
Rapportmogelijkheden

Er zijn een aantal keuzen voor rapporten:
 • Relatie tussen bloedverwanten van de actieve persoon
  Let op dat deze lijst uitsluitend beschikbaar is voor een selectie van het nageslacht van de oudste voorvader van de hoofdpersoon.
 • Relatieduur en opmerkingen van het gehele bestand
 • Relatieduur vanaf ?? jaar (?? is ingevuld met de limiet)
 • Relatieduur ?? jaar
 • Meerdere relaties

Sortering
Een sortering is mogelijk op naamvolgorde op de huwelijksduur. (oplopend). Deze is mogelijkheid werkt uitluitend bij de keuze lijsten (3) en (4) relatieduur.

Limiet
Voor de lijsten (3) en (4) van de relatieduur kan bepaald worden wat de limiet is van of vanaf het aantal jaren van een relatie.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit n of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.
Versielog

VersieDatumAktie
6.04.215-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
In een aantal gevallen werd de relatie-duur niet berekend.
De relatie-duur is geheel nieuw opgezet.

5.04.129-09-2010Bij de lijst van meerdere huwelijken werd de kolom Plaats niet ingevuld met de plaats van het kerkelijk huwelijk. Door de definitie 'kerkelijk huwelijk' aan te scherpen is dit nu verholpen.

5.0424-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5

4.04.0 13-02-2009 snelkoppeling aangelegd

4.3.1 03-01-2009 Verbetering rapport bloedverwanten.
4.3.001-12-2008aanpassing aan bibliotheek 4
Deelselecties zijn toegevoegd.

2.5 18-08-2008HTM strict gemaakt
Opmaak via hook-constructie beinvloedbaar gemaakt.
PRINT-1 lijst onnodige SETEND en weer opening van dezelfde set.

2.4 22-01-2008Nieuwe naam Relatie ipv Huwelijk

2.3 08-11-2007Aansluiting aan de nieuwe versie DialogenOpbouw.asjl

2.2 22-06-2007Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
DIA helpteksten
Style van Aldfaer overnemen (non-selectie)

2.123-05-2007Ombouw naar DialogenOpbouw.asjl

1.023-05-2006Initiele versie, copy van diverse bestaande lijsten.