Help - Aanvraag persoonskaart

Doel Instellingen Uitvoer bestanden Rapporten Selectie bestand Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Het sjabloon is gemaakt om een aanvraagformulier voor Persoonskaarten of -lijsten bij Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in te vullen met gegevens die in de stamboom zijn opgenomen.
Persoonskaarten bevatten persoonsgegevens vanaf de periode 1939 tot aan 30 september 1994. Na voorgaande periode zijn persoonslijsten opvraagbaar vanaf ca februari in het jaar dat de persoon twee jaar overleden is n in Nederland woonachtig was.
Persoonskaarten en -lijsten zijn wettelijk voor het gehele land bij CBG in beheer en zijn tegen vergoeding verkrijgbaar.

Eerst kan een voorlopige lijst worden samengesteld, waarop naderhand meerdere keren toegevoegd en/of verwijderd kan worden.
Het aanvraagformulier van dit sjabloon is door het CBG goedgekeurd voor gebruik.

Onder de tab Instellingen wordt nader ingegaan op de mogelijkheden om op buitenlandse gegevens te filteren.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een voorlopig overzicht of een aanvraagformulier (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen
Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:
Het hoofdscherm Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.


Herstel/gebruik sjabloon standaards
Hiermee worden de start instellingen van het sjabloon gebruikt. Alle eventueel opgeslagen instellingen worden gewist.

Deelselecties
Een nadere toelichting op deelselecties van het bestand en selecties door middel van feiten vindt u onder de tab 'Selectie bestand'.

Adresseergegevens
CBG instellingen De verschillende keuzen zijn duidelijk.
Het adresseergegeven wordt gedeeltelijk uit de gebruikersgegevens overgehaald maar kan daarna gewijzigd worden. De gewijzigde gegevens blijven bewaard in de persoonlijke instelling van dit sjabloon.

Let op het verschil tussen Vriend en Debiteurennummer. Als u Vriend bent dan moet u dat aangeven door een vink te zetten bij Vriend Lidmaatschap , als u dat niet doet, maar vult u wel een nummer in, dan neemt het systeem aan dat u een Debiteurennummer heeft gegeven.

Periode en/of datum filter
Periode ingave
De verschillende keuzen zijn duidelijk. Wordt voor een periode en/of datum gekozen dan volgt een vervolgvenster.

Datums worden gecontroleerd en vastgelegd voor een volgende iteratie.

In dit venster kan de begin- en einddatum opgegeven worden van de te doorzoeken periode. De datums worden op juistheid gecontroleerd.

Let op de notatie van de datum!

Buitenlandse gegevens

Het sjabloon filtert automatisch op twee punten, te weten het laatste adres en de (woon)plaats van overlijden in het buitenland.
 • Laatste adres in het buitenland
  Als in het laatste adres het land niet is ingevuld dan wel dat er Nederland staat dan wordt de persoon niet gefilterd. Als dus er iets anders instaat dan wordt aangenomen dat de persoon in het buitenland leefde. Er is echter niet altijd een adres voorhanden en gebruikers hebben al hun eigen methode gebruikt voor deze registratie.
 • Woonplaats overlijden in het buitenland
  Er zijn een aantal buitenlandse plaatsnamen opgenomen. Omdat de schrijfwijze niet voor iedere gebruiker hetzelfde is kunnen de buitenlandse namen opgenomen worden in een zogenaamd hookbestand. U dient dan een bestand aan te maken en op te slaan in het installatiepad wat u heeft voor eigen sjablonen en invoegtoepassingen. Wat dat padnaam is kunt u onder de Aldfaer Instellingen voor Bestanden vinden. Op dat installatiepad maakt u een map \Lib User\ en plaatst daarin een bestandje genaamd 'dialooghook.asjl' met een functie als het volgende voorbeeld. Als het bestandje reeds bestaat dan voegt u de functie toe.
  De tekst 'niet opnemen' mag ook iets anders zijn. De tekst beoogt alleen maar de 'true' conditie te verduidelijken.
  • Voorbeeld 1. U heeft eigen plaatsen en wilt die toevoegen. Per plaats is er n regel.
   _FUNCBEGI(_hook_eigen_buitenlandse_plaatsen)
      _SETADD(set_buitenlandse_plaatsen, "Wenen")
      _SETADD(set_buitenlandse_plaatsen, "Oberammegau")
   _FUNCEND
  • Voorbeeld 2. U heeft bijvoorbeeld in de CODE veld aangegeven dat er sprake is van een buitenlander door er 'BUIT' in op te nemen. In dat geval kan het volgende voorbeeld opgenomen worden.
   _FUNCBEGI(_dia_ovl_plaats_buitenland)
      [?_CODE._UPPE==BUIT?]?
         _BEGI niet opnemen _END
   _FUNCEND
  • Voorbeeld 3. Om het buitenlanderschap te registreren heeft U een overig feit aangemaakt met de categorie 'Elders' . In dat geval kan het volgende voorbeeld opgenomen worden.
   _FUNCBEGI(_dia_ovl_plaats_buitenland)
   [?_FACT(_MISC)?]?
        _BEGI
            _FACTBEGI(_MISC)
                 [?_FACTCAT._UPPE==ELDERS?]?
                           _BEGI niet opnemen _END
            _FACTEND
        _END
   _FUNCEND
  • Voorbeeld 4; uitbreiding voorbeeld 2.
   u kunt ook nog de basiscontrole op de buitenlandse plaatsnamentabel nemen.
   _FUNCBEGI(_dia_ovl_plaats_buitenland)
      [?_CODE._UPPE==BUIT?]?
         _BEGI niet opnemen
         _ELSE
               [:[?_DEATPLAC?][?_BURIPLAC?]:]?
                    _BEGI
                           [:[?_SETORDE(set_buitenlandse_plaatsen,[:_DEATPLAC:])?]
                             [?_SETORDE(set_buitenlandse_plaatsen,[:_BURIPLAC:])?]:]?
                                  _BEGI niet opnemen _END
                    _END
         _END
   _FUNCENDUitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • voorlopigeaanvraag.html, een overzicht van de opgenomen personen op enig moment.
 • aanvraag.html, het aanvraagformulier.
 • bijlage_xx.html, de bijlagen voor het aanvraagformulier.
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Rapportmogelijkheden

 • Voorlopige lijst;
  Bij aanvang van het sjabloon wordt een voorlopig verslag gemaakt. Door de selectie van een deel van het bestand te maken zal deze voorlopige lijst te zien zijn met twee onderdelen (goedgekeurd en niet opgenomen) omdat er tegelijkertijd een controle plaatsvindt, rekening houdend met de CBG periode n de gewenste periode van de gebruiker.
 • Definitieve CBG formulier;
  Het aanvraagformulier is een Worddocument bestaande uit een voorblad en vervolgpagina's voor de persoonsgegevens. Per vervolgblad zijn er maximaal 8 personen; verander dit niet want de ruimte is nodig voor het geven van commentaar door het CBG.

Als u de aanvraag heeft verstuurd vergeet dan niet bij de betrokken personen een Overige feit van de categorie "Persoonskaart archief" aan te maken. Daardoor geeft u aan dat de kaart is aangevraagd. Mocht u toevallig met het sjabloon weer voor dezelfde persoon een kaart aanvragen dan zal het sjabloon dit negeren.

Dit kan natuurlijk ook handig zijn om de personen, die door u aangemerkt worden als zijnde niet in aanmerking te komen maar door het sjabloon niet 'ontdekt' worden, te voorzien van het kenmerk 'Persoonskaart archief' maar dan een datum 11-11-1111 te geven.

Omdat gebruikers wellicht al een methode hebben om aan te geven dat een persoonskaart aanwezig is kan door middel van een hookconstructie (in een bestandje \Lib User\dialooghook.asjl) de functie "_dia_persoonskaart_aanwezig" te vinden in het bestand \Lib\dialoogbasis.asjl de eigen code aangebracht worden.

Na het voorlopig verslag kan men toevoegen en verwijderen. Merk op dat zodra het voorlopige verslag is gemaakt dat ook de keuzen om toe te voegen en verwijderen beschikbaar komen.

Toevoegingen

De gemaakte keuze(n) kan bekeken worden. Let vooral op de juistheid van de adresseergegevens voordat de definitieve lijst wordt opgestart.
Toevoegingen Er zijn diverse methoden van toevoeging.
 • Deelselectie personen toevoegen
  Identieke keuze voor een selectie uit het bestand, zie de tab 'Selectie bestand'.
 • Deelselectie categorie/personen toevoegen
  Op basis van een aparte deelselectie wordt bepaald welke feiten aanwezig zijn waaruit gekozen kan worden. Deze selectie wordt daarna gefilterd op de gekozen feit-categorie.
 • Opgeven van aantal interne codenummers
  Er wordt gevraagd hoeveel nummers opgegeven worden. Bij het volgscherm daarna dient het interne codenummer ingevoerd te worden. Het is dus handig als dit van te voren opgezocht wordt.
 • Partners van geselecteerden in de voorlopige lijst
  Van de aanwezige geselecteerden worden de partners in de lijst opgenomen.
 • Aanvinken in een namenlijst (selectie via een naamindex)
  Eerst wordt een letterindex getoond waarbij na keuze de bijbehorende namen worden geprojecteerd. De personen die aangevinkt worden zullen toegevoegd worden.De lijst is gelimiteerd tot 1000 personen omdat de sjabloontaal niet meer toestaat. Heeft uw bestand meer dan deze limiet dan kunt u dit meerdere keren doen. Mocht u geen OK zien onderaan het venster omdat er veel personen zijn dan kunt u wel gewoon de returnknop indrukken. Die knop werkt hetzefde als OK.


Verwijderingen

Er zijn diverse methoden van verwijdering.
Verwijderingen
 • Zelf kiezen uit de voorlopige aanvraaglijst;
  Dit projecteert een venster met alle namen van de voorlopige lijst. De personen die aangevinkt worden zullen verwijderd worden.
  Mocht u geen OK zien onderaan het venster omdat er veel personen zijn dan kunt u wel gewoon de returnknop indrukken. Die knop werkt hetzefde als OK.
 • personen die een geboorte- of overlijdensakte hebben, waardoor u vindt dat er geen persoonskaart nodig is
 • personen die u op basis van achternaam kunt verwijderen of juist behouden. Kiest u hiervoor dan volgt een overzicht met alle familienamen uit de selectie.
 • diverse verwijderakties opdat een grote selectie makkelijk controleerbaar is.
 • Als laatste ook een verwisseling van de geselecteerde persoon voor de partner(s).

De jumplink
In dit rapport kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
 • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
  Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
 • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.
Tabblad personen Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen


 • Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.


  Selectie categorie

  Indien een selectie nodig is van personen die een gelijk overig feit hebben dan kan daarvoor gekozen worden. Zowel in eerste instantie als later door een toevoeging. Kiest men hiervoor dan komt wederom de vraag welke deelselectie als hierboven beschreven; ditmaal om het gebied te filteren waar dit overig feit uit geselecteerd moet worden.

  Er kunnen meerdere categorien aangeklikt worden.

  Vormgeving

  De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

  Vormgeving Algemeen
  • Letters: kleur van alle letters
  • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
  • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

  Herstel vormgeving
  • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

  Lettertype
  • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

  Rapport
  • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
  • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
  • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

  Verbergen van notes:
  • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
  Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

  VersieDatumAktie
  8.0925-12-2019Aansluiting aan Aldfaer versie 8.0.
    Formulier en bijlagen aangepast aan de CBG richtlijnen 2019
    Mogelijkheid van toevoegen bestandslijst met namen weggehaald; box veel te groot
     
  7.0802-02-2018Sjabloon heeft aansluiting aan Aldfaer versie 7.0. met taalmenu
    Selectie Groepen toegevoegd

  6.0702-02-2015 Bij het bepalen van de periode op het hoofdvenster is nu rekening gehouden met de maximaal indienbare jaargang. Deze kan nog wel door de gebruiker aangepast worden naar een latere datum, hetwelk het effect heeft dat de aangevraagde persoon op de afwijslijst terecht komt.
    tarief aanpassing 2014/15
    Bij een periode van xx-mm-yyyy t/m vandaag werd de datum van vandaag in een verkeerde notatie gezet. De selectie ging wel goed.
   15-07-2014_AGE vervangen door [:_dia_leeftijd_jaren:]

  6.0610-10-2012 Het moment van het kunnen aanvragen van persoonslijsten is aangescherpt conform de nieuwe uitleg van regels van CBG; in het tweede jaar na het overlijden van de persoon. In het sjabloon was dat pas in het jaar volgend dat iemand twee-jaar overleden is.
    De basistarieven 2012 zijn in het sjabloon aangepast.

  6.0502-08-2012 Bij de vorige versie is een controle-regel weggevallen waardoor er niet op periode geselecteerd kan worden. Hersteld.
  De tarieven zijn aangepast.

  6.0429-07-2011 Evenals het sjabloon Correspondentie is het nu ook mogelijk om een selectie op te bouwen en/of daaraan toe te voegen door een feit-categorie. Daardoor kan men specifiek bij een persoon aangeven dat deze in aanmerking komt voor een persoonskaart-aanvraag en dat feit, nadat de aanvraag is gedaan, te wijzigen naar "Persoonskaart archief".
  set_address: in het aanvraagdocument gewijzigd naar Adres:
  De persoonskaart wordt niet aangevraagd als de formele woonplaats (plaats van overlijden) niet in Nederland ligt. Het sjabloon vergelijkt of het land van het laatste adres niet ingevuld is, dan wel Nederland. Iets anders, dan wordt de persoon uitgesloten.
  Omdat sommige gebruikers al op een bepaalde manier hebben aangegeven dat de persoon in het buitenland is overleden - en er dus geen pk-aanvraag gedaan moet worden - , is een hookconstructie gemaakt om op verschillende manieren dit per gebruiker op te lossen. Zie de tab Instellingen bij het onderwerp 'Buitenlandse gegevens'.

  6.03.222-01-2011Bij de verwijdering van personen uit de voorlopige lijst is een keuze toegevoegd om de geselecteerde persoon uit de selectie te halen en de partner(s) op te nemen.

  6.03.102-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

  5.03.130-07-2010Er is een legenda toegevoegd aan het voorlopig overzicht waarmee de afkortingen duidelijker zijn.
  Het verwijderen van personen op basis van leeftijd gaat nu ook voor < 1 jaar
  Indien de eerste vastgelegde selectie wordt gemuteerd dan wordt alsnog vergeleken of er inmiddels een archiefkaart aanwezig is.

  5.0307-06-2010Bij het aanmaken van een grotere selectie was het lastig om daaruit te verwijderen. Daarom zijn een aantal methoden van verwijdering doorgevoerd.
  Voor de aanvulling op een eerder gemaakte selectie is het nu mogelijk om
  1.een nieuwe deelselectie toe te voegen
  2.een indexpagina te maken van de hoofdletters van de familienamen en daaruit te selecteren
  3.een namenindex te maken van het volledige bestand en daaruit te selecteren
  Een andere style is toegepast waarbij de kop van het voorlopige aanvraag-overzicht voor leesbaarheid blijft staan.
  De style voor de definitieve aanvraag is aangepast, zodat de bijlagen gelijk zijn.

  5.0203-04-2010De methode voor verwijderen is uitgebreid met opties voor akten die aanwezig zijn en op basis van achternaam.
  In de deelselectie van dit sjabloon is het mogelijk om relaties zonder kinderen te selecteren.
  De deelselectie 'uitsluitend overledenen' is verbeterd.
  In de 'niet opgenomen' deel van de Voorlopige aanvraaglijst worden levende personen niet meer vermeld.
  5.01.301-04-2010telefoonnummers CBG aangepast
  5.01.219-02-2010plaatsnamen toegevoegd aan de voorlopige aanvraaglijst.
  ook bij de relaties wordt de roepnaam weergegeven als deze anders is dan de eerste van de voornamen

  5.0124-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5

  4.112-02-2010test dialogen verwijderd
  hook-constructie voor de registratie van aanwezige persoonskaart
  linkmogelijkheid uitsluitend op JUMP

  4.012-01-2010Eerste versie.