Help - Persoonskaart

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Vormgeving Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een persoonskaart enigszins conform het gemeentelijk model.

Er wordt rekening gehouden met de Aldfaer Instellingen voor Bronvermeldingen, Kinderen, Getuigen (alleen bij de keus bronnen en ingevulde bronnen), Adressen, Beroepen, Persoon- Geboorte- Relatie- Overlijdensnotities en Materiaal.

Als het sjabloon klaar is wordt een lijstje van alle persoonskaarten met de naam zichtbaar voorzien van een hyperlink naar de persoonskaart, die in de doelmap is aangemaakt, en een persoons-jumplink naar het hoofdvenster.

Het Aldfaer Privacy filter mag niet actief zijn.
 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een zogenaamd invulmodel of van van een archiefexemplaar (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Uitsluitend de naam van de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • persoonskaart.html de persoonskaart per persoon.
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond met twee kolommen met namen.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Opmaak document
Er zijn twee modellen, een archiefdocument en een invulformulier.

Het archiefdocument drukt alleen de gevraagde onderdelen af n indien ingevuld.
Het invulformulier daarentegen drukt alle gevraagde onderwerpen af en voegt een tekst toe indien niet gevuld. Instellingen Deze tekst heeft een ondersteunende kleur rood. Heeft een persoon geen relatie maar is wel 15 jaar of er ontbreekt een geboortedatum, dan wordt om de relatie gevraagd.

Alle gebezigde teksten kunnen met een hook-constructie naar eigen inzicht gewijzigd worden.

Keuze bron
Alle voorkomende bronnen kunnen geselecteerd worden. Alleen als de brontekst gevuld is wordt de bron opgenomen. Als de instelling "Getuigen" is aangevinkt worden deze bij de bron vermeld. Bij de keus 'selectie' wordt een vervolgscherm getoond.

Denk er aan dat bronnen en getuigen de Aldfaer Instellingen volgen!

Weergave gezin
Wordt voor de broers/zusters gekozen dan wordt het gezin -exclusief de persoon zelf - in de persoonskaart opgenomen.

Weergave kinderen
Wordt voor de Aldfaer Instelling Kinderen gekozen dan worden de kinderen in de persoonskaart opgenomen, eventueel aangevuld met de aangetrouwden.

Tekst Toestemming
Speciaal bij het invulformulier is een tekstblokje opgenomen over de toestemming van levende personen.
Afhankelijk hoe de vinkjes op het tabblad diversen in Aldfaer zijn gekozen zijn er drie mogelijkheden met aparte teksten:
 • "niet publiceren" bij de persoon aangevinkt, dan wordt de tekst;
  De gegevens mogen niet op Internet geplaatst worden.
  Ik geef alsnog/niet mijn toestemming. (verwijder indien niet van toepassing)
 • "toestemming verleend" bij de persoon aangevinkt, dan wordt de tekst;
  Ik heb toestemming gegeven mijn gegevens -behoudens adressen- te publiceren.
 • er is nog niets bij de persoon aangevinkt, dan wordt de tekst;
  Ik verleen wel/geen toestemming om deze gegevens -behoudens adressen- te plaatsten.
  (verwijder indien niet van toepassing)


Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.


Taal
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.
Als default staat het taalfilter op Nederlands.
Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.
Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.1503-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.1427-07-2019aanpassing voor versie 8.0
  De mogelijkheid om Word documenten te maken is verwijderd. Een HTML document kan makkelijk in Word ingelezen worden.
  Foutieve weergave van een beroep bij de bron ondertrouw is hersteld
   
7.1409-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.1326-03-2016Mogelijk gemaakt om aangetrouwden bij de kinderen op te nemen
  Hyperlink alleen toegepast als er ook een bestand van die persoon aangemaakt is.
   
7.1206-12-2015 verbetering datum/leeftijdberekening
7.11  aansluiting character encoding utf-8

6.1115-08-2014 Tekstaanpassing voor toestemming Internet en vertaling in het Engels en Fries
 25-08-2014 In de legenda tekst verbetering 'Aldfaer code' naar 'Intern nummer'.

6.1015-07-2014Bij personen met een 'circa' datum werd o.a. geen adres en beroep weergegeven ; door een toepassing van leeftijdberekening zonder het plusminus teken is dit opgelost.
  Er was vergeten voor het invulformulier een blok te geven voor nog in te vullen partner.
 24-07-2014 Bij de weergave van het beroep van een getuige wordt nu rekening gehouden met de datum van de gebeurtenis; als geen enkele van de beroepen een startdatum heeft dan wordt de laatste genomen; als er n van de beroepen een startdatum heeft die vr de gebeurtenisdatum ligt dan wordt dat beroep genomen, mits de einddatum na de gebeurtenisdatum ligt.
Als geen van de startdata voldoet aan de gebeurtenisdatum dan wordt geen beroep getoond, ook niet de laatste

6.0930-10-2011Op verzoek is het model aangepast. Extra op de persoonskaart wordt nu vermeld
1. de tijd van de gebeurtenis
2. het laatste beroep van de getuige
3. de leeftijd van de persoon in jaar, maanden als de volledige datum bekend is, anders alleen het aantal jaar.
03-03-2011Doorwerking van de bibliotheek default jumplink
6.0812-02-2011Op verzoek is het toch mogelijk om Word-documenten te maken. Deze tonen evenwel geen fotomateriaal en om ze te bewerken moet het bestand op de doelmap geopend worden.
6.07.131-01-2011Het b_huwelijk was weggevallen.

6.0731-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Omdat er allerlei mogelijkheden zijn om html rapporten verder te bewerken of op te slaan als Word of pdf bestand is de mogelijkheid om af te drukken in Word vervallen.
Toegevoegd is de mogelijkheid om n foto op te nemen in het rapport. Dit is altijd de eerste van het fotomateriaal.
Aan de dialoog is een linkmogelijkheid toegevoegd. Voor het afdrukken van een archief-overzicht moet die link op de keuze "geen" worden gezet.

5.06.205-04-2010terminologie voor ondertrouw bij geregistreerd partnerschap gewijzigd naar 'aangifte'

5.06.105-03-2010nieuwe help en bibliotheek 5
vermindering van code
hyperlinks beperkt tot de jumplink

4.0612-10-2009adopt e.d. doorgevoerd

4.05.1 24-08-2009 gereedrapport aangepast voor de jumplink(1ste kolom) en de lijstlink(2e kolom)

4.05.0 16-06-2009laatste rapport aangebracht
gereedlijst gemaakt

4.4.0 25-11-2008opmaak van WORD met notities is verbeterd
Ondertrouw Bron en Getuigen doorgevoerd
aansluiting bibliotheek 4.0

3.3 29-08-2008Linkmogelijkheid ingebouwd
HTML strict gemaakt
Het invulformulier heeft een toestemmingsblokje met uitgebreid dialoog.
De teksten op het invulformulier hebben een hook-constructie.
opmaakconstructie middels een hook
alle adressen en beroepen worden getoond ipv de laatste, conform Instellingen
Getuigen, Kinderen, persoon- geboorte- relatie- en overlijdensnotitie worden getoond als
deze bij de Instellingen zijn aangevinkt

3.2 27-05-2008Diverse 'nog in te vullen' bij de Invulvariant

3.1 12-12-2007Aansluiting aan de nieuwe versie DialogenOpbouw.asjl

3.0 02-06-2007Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan

2.11 01-02-2007Helptekst specifiek gent op het functionele sjabloon
Diverse probleempjes opgelost/aangepast
Archiefdocument of invulformulier ingevoerd / helptekst
Als de eerste van de voornamen == roepnaam de roepnaam onderdrukken
Beroep nog invullen alleen vanaf 18 jaar
Situatie 1. ongehuwd en 2. kinderloos doorgevoerd bij het invulformulier
Omwisseling bron begraven en bron overlijden
Word accepteerde geen DATUM Opgelost in Talen.asjl

2.115-01-2007Ombouw naar DialogenOpbouw.asjl versie 1.6
Toevoeging Talen
Opslaan van de defaults via persoonskaart_hook.cfg

1.104-10-2005Op verzoek dialoog toegevoegd hele bestand

1.013-09-2005Initiele Versie
23-12-2006Op verzoek eerste versie gemaakt en naar wens aangepast