Help - Internet

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Privacy filter Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Het doel van dit sjabloon is het publiceren van een stamboom op Internet of op een CD, met persoonskaarten, eventueel met foto's.
Deze persoonskaarten kunnen met behulp van een index aangeklikt worden.
Het sjabloon neemt een aantal instellingen van Aldfaer over; tonen zekerheid; aantal foto's; begrenzing generatie; code; bronnen; getuigen; alle notities. Deze moeten dan wel aangevinkt zijn.

De website kan in meerdere stijlen èn talen worden opgebouwd.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wèl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


Instelmogelijkheden
 • Web opmaak
  Het is mogelijk om een 2- of 3-vlaks indexpagina te maken. De 2-vlaks geeft een index met aan de bovenkant de letters en daaronder de familienamen. De 3-vlaks index daarentegen geeft aan de linkerkant de familienamen- en rechts de voornamen-index.
 • Keuze gezin
  Met deze instelling worden alle broers en zusters in de persoonskaart, onder de vader/moeder, opgenomen.
 • Keuze relatie
  Als deze keuze aanstaat dan zullen bij de partner persoonskaart alle kinderen uit voorgaande huwelijken getoond worden. Staat de keuze niet aan dan wordt alleen het aantal kinderen vermeld en de huwelijksgegevens zijn afgeschermd.
 • Voornamenindex
  Na de keuze van de familienaam komt de pagina met alle voornamen. Deze pagina heeft twee kolommen; de eerste is de Voornaam en de tweede de geboortedatum. De lijst is altijd op voornaam gesorteerd. Met deze keuze wordt ook de geboortedatum sorteerbaar.
  Let op! Het effect van de sorteerbaarheid van de geboortedatum is dat de voornaamindexen verdubbelen. Er is dus extra opslagruimte vereist.
 • Vorige pagina
  De keuze breidt de persoonskaart onderaan uit met een "Vorige pagina" , feitelijk dus hetzelfde als een browser navigatieknop en niet te vergeten een referentiekode en datum van aanmaak of wijziging van de persoonskaart.
 • Vette pijltoetsen
  Met deze keuze wordt de pijl bij meerdere foto's in een speciale dikte weergegeven.
 • Witregel
  Soms passen de persoonskaarten niet op het hele scherm en dient gescrolled te worden om de volledige informatie te zien. Om overbodig scrollen te vermijden is het mogelijk gemaakt om witregels tussen de onderwerpen in weg te laten of juist toe te voegen.
 • Foto-onderschrift
  Deze keus zorgt er voor dat het onderschrift van de foto wel/niet wordt getoond op de Persoonskaart.

Rekenfuncties die overschreven kunnen worden staan in de hoofdbibliotheek 'dialoogopbouw.asjl' en wel in de map \Bonus rapporten\Lib\
Daartoe behoort ook de instellingen voor de kleur- en verdere style-opmaak van het bestandje Internet.css
Om instellingen van de bibliotheek te overrulen kunt u de functie opzoeken in de dialoogopbouw.asjl, deze kopieren en in een bestandje 'dialooghook.asjl' plakken. Als dat bestandje nog niet aanwezig is dan kan dit met een teksteditor gemaakt worden en vervolgens opgeslagen worden in de \Lib User\ map
De geplakte functie kunt u naar eigen inzicht wijzigen.

Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen (of roepnaam) _internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.


Taal
Er is een mogelijkheid om een meertalige website te maken. Heeft u gekozen om geen gebruik te maken van taalmappen maar de uitvoer in één taal te zien dan ziet u aan het hoofdmenu uw keuze. Maakt u daarentegen wel gebruik van aparte taalmappen voor een meertalige website dan ziet u aan het hoofdmenu welke talen u heeft.

Zie voor een verdere beschrijving van de uitvoer bij het hoofdstuk 'Uitvoerbestanden'.
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.

Als default staat het taalfilter op Nederlands.

Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.
Ingeval van een meertalige keus is het menu gewijzigd. Er kunnen meerdere talen opgegeven worden.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
  • index.html, welk het hoofdbestand is van waaruit de overige benaderd worden. Bij de index.html horen
   menu.html; letter_a.html (voor het alphabet) ; indexpagina's met de familienaam bv f_heel_van.html (index op voornaam) en c_f_heel_van.html (index op geboortedatum)
  • persoonskaarten, afhankelijk van de keuze hyperlink per persoon een kaart en het bijbehorende fotomateriaal.
  • start.html, de startpagina als de index wordt gestart. Hierin komt een standaard tekst die u zelf kunt wijzigen. Als het bestand in de doelmap bestaat wordt het nimmer overschreven, zodat u uw eigen teksten niet kwijtraakt.
  • javascript bestandjes, voor de projectie van foto's en kopieerbaarheid.
  • internet.css, heeft de opmaak van de html bestanden.
  • gendex.txt, indien aangevraagd een index t.b.v. gendex faciliteiten.
  • autorun.bat en autorun.inf, noodzakelijk om op een CD mee te nemen zodat de CD automatisch start
  • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
  • web_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
  • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

De publicatie wordt weggeschreven in de doelmap. Als het de bedoeling is om e.e.a. op een CD te branden of te uploaden naar Internet, zorg dan eerst zelf dat de doelmap geen inhoud heeft, want anders is er onnodig ruimtebeslag. Om een CD te branden, bijvoorbeeld met NERO, moet de doelmap aangeklikt worden. Het uploaden naar Internet gebeurt doorgaans met een FTP programma van uzelf of van de providor.

Meertalige website
De mappenopzet voor meerdere talen is als volgt:
 • in de hoofddialoog geeft u zoals anders een eigen map op waar de website op uw PC moet staan.
 • de keus 'met taalmappen' betekent dat er per gewenste taal een submap worden gemaakt en wel ne;en;fr;du;frl.
 • al het fotomateriaal wordt in een submap \img\ geplaatst EN ook in de taalmap. Dat laatste is onvermijdbaar door de Aldfaer sjabloontaal. Om de overbodige bestanden te verwijderen moet op het bestand verwijder_tijdelijke_bestanden.bat dubbel-geklikt en na het lezen van de tekst een willekeurige toets aangeslagen worden.

Per saldo heeft u de volgende mappenstructuur waar de navolgende bestanden in zijn opgenomen. De bestanden zijn per taalmap identiek.
 • hoofdmap
  • bestand autorun.bat; autorun.inf
  • tmp.html (verwijderactie)
  • webpublicatie_hook.cfg (verwijderactie)
  • log.html (verwijderactie )
  • verwijder_tijdelijke_bestanden.bat (zelf verwijderen na dubbelklik)
 • submap img
  • al het fotomateriaal
 • submap per taal
  • index.html
  • menu.html (zie de opmerking voor taal-switch)
  • letterindexen
  • familienaam-indexen
  • persoonskaarten
  • fotonext.js
  • fotovergroting.js
  • internet.css
  • fotomateriaal (verwijderactie)
  • _verwijder.bat (verwijderactie)

  Hoe gaat u te werk?
  • maak uw selecties en taal in het hoofdmenu
  • het sjabloon maakt daarna in één keer alle taalmappen.
  • ga vervolgens naar de doelmap en verwijder het overtollige fotomateriaal en extra bestanden (zie boven) uit de taalmappen.
  • plaats het geheel via een ftp-programma op uw website of, indien deze al bestaat, alleen de gewijzigde bestandjes.


  Let op dat de welkomstpagina 'Start.html' slechts eenmalig op iedere submap taal wordt aangemaakt en bij een update niet zal worden bijgewerkt.

Waarom heeft dit sjabloon een eigen Privacy Filter (PF)?
Via het Aldfaer Privacy Filter kan een gebruiker er voor zorgen dat gegevens van personen niet of gedeeltelijk worden gepubliceerd. Er zijn twee manieren om personen onder het PF te laten vallen en aldus publicatie te beperken:

 • Door op het tabblad "Diversen" van een persoon het vakje Privacy -> Niet publiceren aan te vinken.
  In dit geval wordt geen enkel gegeven beschikbaar gesteld aan de rapporten.
 • Als een persoon niet voldoet aan de criteria onder Extra -> Instellingen -> Privacy -> Publiceer een persoon en er bij deze persoon op het tabblad "Diversen" niet is aangevinkt dat er Toestemming tot publicatie is verleend.
  In dat geval worden de gegevens aan de rapporten beschikbaar gesteld volgens de instelling bij de criteria vallend onder "Indien niet publiceren". (Uitsluiten, Toon opgegeven aanduiding of Toon alleen voor- en achternaam).


Omdat het Aldfaer PF soms niet geheel toereikend is, heeft dit sjabloon een eigen PF. Het verschilt op de volgende punten van het Aldfaer PF:

 • Het heeft extra filtercriteria om te bepalen of een persoon valt in de categorie "Publiceer een persoon".
 • Het maakt het mogelijk ook van personen bij wie het vakje "Niet publiceren" op het tabblad "Diversen" is aangevinkt (gedeeltelijk) gegevens te publiceren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat na- en voorgeslachtreeksen van deze personen niet worden onderbroken, zoals bij toepassing van het Aldfaer PF wel het geval is.
 • Het heeft extra publicatiemogelijkheden voor de instelling "Indien niet Publiceren" en voor de naamgeving daarbij.


Hieronder staan de regels van dit eigen PF. Om dit te laten werken is het noodzakelijk dat het Aldfaer PF wordt uitgeschakeld. Dit kan permanent door in Extra -> Instellingen ->Privacy filter het vakje Privacy filter aktief uit te vinken of door bij starten van het sjabloon aan te geven dat geen rekening gehouden moet worden met het Aldfaer PF.


Privacy filter
Indien men geen gebruik wil maken van de extra mogelijkheden van het sjabloon PF dan kiest met voor 'normaal publiceren'. Dat betekent dan dat de volledige gegevens worden weergegeven en de doorlinkmogelijkheid ingeschakeld is.
Deze instelling komt overeen met het volledig uitschakelen van het Privacy Filter waardoor een actief Aldfaer PF kan worden uitgevoerd.

De criteria kunnen eerst aangepast en daarna gebruikt worden.


Filtercriteria
Net als in het Aldfaer PF dient het filter er voor om te bepalen of het aannemelijk is dat een persoon zonder geboortedatum, aangifte geboorte of doopdatum voldoende lang geleden overleden is waardoor diens gegevens gepubliceerd kunnen worden. Er wordt in principe nagegaan hoe lang geleden een gebeurtenis plaatvond. Het Aldfaer filter kijkt hierbij alleen naar gebeurtenissen van de persoon zelf. Het sjabloonfilter neemt daarnaast ook gebeurtenissen van ouders, partners en kinderen in aanmerking. Als laatste wordt ook gekeken naar een datum van het feit 'Vermelding'.
De eerste drie punten van het filter hebben met de persoon zélf te maken. De andere criteria worden in volgorde afgetast als er bij de persoon geen data bekend zijn. Het normale filter zou deze persoon dus als 'levend' kunnen verklaren en wegfilteren, terwijl uit andere data in zijn/haar directe omgeving valt af te leiden dat deze persoon als overleden beschouwd mag worden. Deze functie is handig voor de gebruikers die alleen maar datums invullen wanneer deze werkelijk vaststaan.

In Aldfaer wordt uitsluitend met de eerste drie punten rekening gehouden.

De filtercriteria kunnen voor alle sjablonen tegelijk worden aangepast door in het bestand dialooghook.asjl de desbetreffende functie te maken. Is dat niet het geval dan kan per individueel sjabloon het filter aangepast (en alleen voor dat sjabloon opgeslagen) worden.

Tip! De schrijver van dit sjabloon volgt zelf de 'plaatsing in de tijd methode'. Dit houdt in dat als er géén datum bekend is er desondanks bij de persoon een geschatte datum wordt ingevuld. Aan de hand van de documenten kan dat wel vaak vastgesteld worden. Dat is niet alleen makkelijk voor een Privacy-filter maar ook voor de personenlijst ingeval er personen zijn met exact dezelfde namen of patroniemen.
Hoe te handelen indien een persoon onder het PF valt.
De persoon kan uitgesloten worden.
De tweede keus is uitsluitend die personen uitfilteren waar bij het tabblad Diversen 'Niet publiceren' aangevinkt is.
De tweede keus kan in Aldfaer niet.

Er zijn vijf keuzen voor naamgeving.
 • toon en verander aanduiding in index én persoons- overzichten
  De persoon wordt zowèl in een indexpagina als in persoons overzichten meegenomen; de doorlink-mogelijkheid is uitgeschakeld. Er volgt een vervolg-scherm waar de aanduiding opgegeven kan worden.
 • toon en verander aanduiding in persoonsoverzichten
  Dit is dezelfde afhandeling als hiervoor, echter er is geen indexvermelding.
  Dit onderscheid tussen index- en persoonsoverzichten kan in Aldfaer niet.
 • toon voor- én achternaam
 • toon roep- of voornamen
  Roep- of voornamen kan in Aldfaer niet.
 • toon 'zoon, dochter of onbekend'
  De tekst wordt vertaald.
  Deze vermelding kan in Aldfaer niet.Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen
 
Er is één selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit één of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.


 

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.1106-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.1022-10-2017 De functionaliteit 'geen rechtermuis' is opgeheven omdat dit op dit moment achterhaalde veiligheid betreft.
  Er is een nieuwe functionaliteit beschikbaar om de foto-onderschriften niet weer te geven op de persoonskaart.
  Verschillende functies zijn hookbaar gemaakt en opgenomen in de \Lib\dialoogbasis.asjl.
   
7.0922-03-2016 Omdat een aantal begrippen onvoldoende tot uiting komen in de persoonskaart is besloten een legenda te maken. In de persoonskaart wordt een afkorting gegeven die in de legenda vermeld wordt. De legenda is in het top-menu op te roepen.
  in een aantal gevallen werd niet de notitie en/of bron weergegeven.
  geregistreerd partnerschap werd niet altijd goed weergegeven.
  aangesloten aan nieuwe taalmodule.
  dank aan Jean voor zijn verbeteringen aan de taalmodule.
 02-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
   
6.0812-03-2015 Als de Aldfaer Instelling voor een gendex bestand is aangevinkt dan zal in de uitvoermap een bestandje 'gendex.txt' aanwezig zijn.

6.0722-09-2014De weergave van adoptie en andere niet-eigen kinderen is verbeterd.

6.0606-12-2012Alleen het gevraagde materiaal komt in een submap \img\ (bij meervoudige talen)
Zo ook is er een verwijder-actie naar idee van Meije van Slageren.
Bij keuze meerdere talen wordt nu op de index-pagina een vlag getoond.
Het frameset aantal rijen is iets verhoogd.

6.0505-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Bij een meertalige website worden alle talen in één keer uitgevoerd. Bij een groot bestand scheelt dit qua verwerkingstijd omdat selecties e.d. slechts éénmalig zijn.

5.0425-08-2010Het is mogelijk gemaakt om een meertalige website te maken. Zie de beschrijving daarvan bij 'Taal'
Let op! Omdat het fotomateriaal bij de meertalige website in een aparte map wordt opgeslagen en de persoonskaart een verbetering aan de referentie met het css bestand heeft plaatsgevonden zullen alle persoonskaarten vernieuwd worden.
Wilt u dit niet dan kunt u de oude versie bij de auteur opvragen.
Met dank aan Jean voor de aanvullingen op de franse vertalingen.

5.03.308-08-2010Ingeval dat er twee opvolgende namen met tussenvoegsel waren werd er wel een persoonskaart aangemaakt maar kwam de naam niet voor op de familienamenlijst. Dit was een gevolg van de versie waarbij voor het eerst de familienaam gesplitst werd op achternaam en tussenvoegsel.
Indien er geen voornamen of roepnaam zijn wordt nu op de familienamenlijst 'N.N.' als link opgenomen.

5.03.221-02-2010Verbetering vastlegging oude keuze hoofdfilter
nieuwe help en bibliotheek 5
herstel in prive ontwikkeling scan-aanvragen en tooltips
uit de hoofddialoog zijn de instelmogelijkheden voor opmaak afgesplitst naar een eigen dialoog, met alleen ja/nee,dus zonder volgvenster.

4.03.123-02-2009BRON; als de vrouw geen eigen bronnen had, maar de man wel een RELASOUR dan kwam dat niet bij de vrouw in het bronblok
prive ontwikkeling scan-aanvragen en tooltips

4.03.018-02-2009code m.b.t. de flow van voornaam-indexen gewijzigd en code vernieuwd
Sneltoets vorige internet
toepassing van de SETSORT(XYZ,_SURN,_NAMEPREF)

4.206-01-2009vette pijlen optie
schuifbalk van menu naar 97%

4.113-11-2008extra selecties
getuigen ondertrouw toegevoegd
indien geen b-huwelijk dan k-huwelijk

4.0.5 22-10-2008aanpassing bibliotheek 4.0
overbodige declaratie VARDEF(x) en VARDEF(y)

4.0.4 09-10-2008Doorlooptijd wordt vastgelegd

4.0.3 02-09-2008Helptekst aanpassingen

4.0.2 12-04-2008Begin_letters_familienaam MET LOWE in het menu! (wijziging gedrag Aldfaer?)
betere kolomspreiding bij <20 leden

4.0.1 25-03-2008 Onderdeel notitie- getuigen- en bronnenblok ondergebracht in DialogenOpbouw.asjl voor een hookconstructie
Tonen van zekerheid toegevoegd
Dialoog i.z. j/n witregels in de notitie- getuigen- en bronblokken
Persoonskaart "overleden" alleen indien aanwezig in de Moederset_overleden
Begin_letters_familienaam MET LOWE in het menu! (wijziging gedrag Aldfaer?)

3.2 29-02-2008 aanmaken van menu, start en css bestand nu ondergebracht in DialogenOpbouw.asjl
familienamen-index gewijzigd van 4 x horizontaal(next line) naar verticaal (next column (4))
voornamen-index gewijzigd van 3 x horizontaal(next line) naar verticaal (next column (3))
01-03-2008 persoonsnotitie uitgebreid naar alle notities
Instelling Code opgenomen
02-03-2008 Instelling Bronnen opgenomen
03-03-2008 Instelling Getuigen opgenomen
07-03-2008 verbetering weergave geen familienaam en letters anders dan A/Z

3.1 14-01-2008 telling in het rapportdetailvenster
MAP ipv PATH nieuwe bibliotheek
inkorting van de links teneinde minder schijfruimtebeslag
18-02-2008 toepassing alleen prive niet publiceren

3.05 10-10-2007 het nieuwe internet.css stylebestand kan extern delen van de overzichten beinvloeden
de persoonsnotitie volgt nu de Instellingen\Tekst\Persoonsnotitie
de naampublicatie ingeval prive is sterk verbeterd
tellingen in de index zijn verbeterd
bij aangenomen overlijden wordt de leeftijd niet weergegeven maar wel een ?
bij overlijden zonder datum wordt een checkvink geplaatst
de foto alleen zonder titel (staat er nu naast)

3.04 10-10-2007 persoons voornamenlijst sorteerbaarheid optioneel via dialoog
op de persoonskaarten optioneel een kop "vorige pagina"
ombouw naar nieuwe versie DialogenOpbouw

3.03 15-09-2007 aan het MODEL toegevoegd RELALESS en STIL

3.02 27-07-2007 De persoonsnamenlijst indexeerbaar gemaakt (idee overgenomen van Chris Lith)
De functienamen duidelijker begonnen met _S_
De details van de voortgangsmeldingen weggehaald
De gereedmelding verwijderd (WERKTE NIET MEER)

3.01 15-07-2007 USES , nieuwe schrijfwijze
De selectie familienamen was om een of andere reden verdwenen

2.9 02-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar één hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan

2.8 15-03-2007 Tekst broers, zusters aangepast in Taal.asj
Gezinsblokje een afscheiding tussen ouders en kinderen
Haken comentaar spatie
Bewaren van dialoog
Vermelding Lib User naar Lib Bonus
Roepnaam alleen printen als die anders is dan de eerste van de voornamen
Als relatie niet in moederset_pf dan huwelijksdata afschermen met "Geen publicatie"
Als Privé filter op GEEN staat setclear Moederset_prive
25-05-2007 PF wijziging bezwaar gaat boven toestemming
De afdruk van prive.html niet meer gemaakt
Sjabloon_publicatienaam gewijzigd ter ondersteuning zoon;dochter;onbekend
De no-copy optioneel gemaakt

2.7 09-12-2006 Geschikt gemaakt voor opbouw met dialoog als DialogenOpbouw.asjl
Daardoor is het METAblok niet meer nodig, wordt in de DialogenOpbouw afgehandeld
Keuze gemaakt voor de presentatie web index met linkerkolom of niet
De tweede index met underscore weggehaald (overbodig)
Aanpassing Richard permanent gemaakt
Gebruik makend van Instellingen / foto: Fotoscrolling in de persoonskaart
12-12-2006 Fotoscrolling en titel script gemaakt door Carel Plantagie
19-12-2006 De selectie van alleen overledenen aangepast, zie tekst aldaar
27-12-2006 Bij één-oudergezin worden de kinderen weer getoond.
Blok broers/zussen variabel op te geven
Web index indeling onderdeel laten zijn van dit sjabloon ipv DialogenOpbouw
Blok broers/zussen wordt conditioneel of de moeder ook in de moederset_pf zit.
Familienaam_....html indexnamen op verschillende regels ipv één
06-01-2007 Geschikt gemaakt voor twee sjabloonvragen (webopmaak en selectie stamboom)
Alsnog, door gewijzigd gedrag van CHILBEGI, een functie S_voeg_relatie_en_kind_van_relatie_toe gemaakt ipv alleen de relatie. Effect is dat ook de kinderen van alle relaties worden getoond.

2.6 01-07-2006 Opname van Dialogen.asjl
Opname van DialogenHook.asjl
Opname van Talen.asjl
Wijziging van funktioneel sjabloon naar nieuw model!!
15-10-2006 De Tag HIDENOTE is afgeschaft
Aanmaken van autorun en autoinf om automatische start van schijfinfo te krijgen
04-12-2006 Speciale aanpassing voor Richard Rosenberger (linkerkkolom)

2.5 25-11-2005 De CSS files aanmaken als die nog niet bestaan.

2.4 10-09-2005 bestanden/index voorzien van kleine letterreferenties
de start.html onpersoonlijk gemaakt.
js fotovergroting aangepast; foto is weer zichtbaar én no copy
Cosmetische | bij "Geen" opgelost
Simpeler bepaling publicatie van de relaties op de persoonskaart.
28-09-2005 CSS stylesheet van toepassing op menu, index familielijsten en de persoonskaarten
CSS kleuren stylesheet idem, echter de kleuren zelf door weghalen van
06-10-2005 De functie -S_bezwaar doorgevoerd in de -PRIV statements
10-10-2005 De CSS file nu aldfaer_kaartenbak.CSS genoemd
11-10-2005 De naamreferentie naar letter_x.html gezet ter vermijding van familienaam x
De telling hersteld; bij de laatste van een kaartenbak moest de teller nog met één verhoogd worden.
Tekstuele aanpassingen
CSS instelling h3
17-10-2005 Een tweede index aangemaakt die kan dienen als startindex in de browser dus zonder de underscore.

2.3 10-08-2005 Index en namen.html opengebroken naar 26+1 lijsten, zodat e.e.a. sneller ingelezen kan worden. Hierbij heb ik deels gebruik gemaakt van een index/naam methode van Meije van Slageren en die op een aantal plekken versneld.
De CSS files van Meije opgenomen maar beperkt tot de eenvoudige keus. Voor een uitbreiding kunnen de de code voor CSS.
16-08-2005 benadering van overige personen en personen zonder achternaam gewijzigd.
Link volgorde en link door Meije opgelost.
Cosmetische | opgelost

2.2 25-07-2005 Een paar html validaties verbeterd.
Overige leestekens voor mappen aangebracht/verbeterd/toegevoegd met een splitsing in driveletter en map.
Webmaster / USERMAIL variabel gemaakt
Size foto vergroting op 430/600 gezet :tip maak de fotowidth 400
Aantal kinderen bij de kinderen vermeld.
Namen op de levendcheck.html wél weergeven
28-07-2005 Bibliotheek Dialoog.asjl gekoppeld en op 7-8 afgemaakt
Indien HIDENOTE aan staat de notitie niet weergeven.
Overbodige vraag naar het O_filter in de S_keuze bij overleden weggehaald
Primaire selectie toegepast

2.1 21-07-2005 Javascript is verbeterd mbt no-copy van de foto
Alsnog ook de pagina naam no-copy gemaakt.
Combinatie familienaam, overlevenden en geen PF gaf geen output
Combinatie volledig bestand, overlevenden en geen PF vroeg om het PF
Door de (S-keuze) wordt onnodig altijd de PF gevraagd
24-07-2005 Default drive gewijzigd
Het dialoogvenster t.b.v. referentiepersoon is gewijzigd:
Keuze maken tussen Actieve persoon en Andere persoon
Als Actieve persoon is aangevinkt dan vervolgen zonder vervolg dialoog
Als Andere persoon is gekozen dan een vervolgdialoog waarin wordt aangeboden om het interne nummer van deze persoon in te geven.
Link met uitsluitend het codenummer extra tekstueel benadrukt.

2.0 18-07-2005 Vanwege de drastische nieuwe opzet het versienummer verhoogd.
De index nagelopen op keuzemogelijkheden en een rename naar WebPublicatie
variabele ingave van metapath
keuze voor persoonlijke of Aldfaer standaard link
keuze naar verschillende delen van het bestand inclusief een afhandeling voor de privé en aanpasbaar privacy filter
Persoonskaarten toegevoegd
javascript voor no-copy van de persoonskaarten en foto vergroting toegevoegd dit werkt voor Netscape Mozilla en Microsoft Internet Explorer
Alle personen met een FEIT OVERIG Instemming zullen in de rapportage opgenomen worden.
Controle overzicht toegevoegd

1.0 15-02-2004 Originele versie van Aldfaer, Website Vs 1.0, aangepast
Voorbeeld aangemaakt met behulp van de Aldfaer Wizard en
vervolgens de leesbaarheid van de code aangepast en de Aldfaer persoonskaarten er uit gehaald, zodat alleen maar de aanmaak van style, naam en index overbleef.