Help - Bronnen

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapport en filters Vormgeving Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van het sjabloon is na te gaan of de bij de gebeurtenissen behorende bronnen volledig vermeld zijn of dat deze nog deels ingevuld moeten worden.
De legenda van de rapporten geeft de gemaakte keuzen weer.

In Aldfaer kan niet vastgelegd worden of bij een gebeurtenis (bijvoorbeeld een geboorte-aangifte) van een persoon een akte aanwezig is.
Om toch een inventarisatie van de aanwezige akten te hebben is een aparte manier van vastleggen van bronnen nodig. Zie de beschrijving hiervan bij de tab "Rapport en filters".

De lijsten steunen archiefonderzoek. Om dat efficiënt te kunnen, zijn de lijsten in diverse sorteringen op te vragen en selecties te maken voor de periode/bron/plaats.
Als een persoon meerdere relaties heeft dan worden bij de relatiebronnen alle partners vermeld, dit omdat er in de akten naar eerdere relaties verwezen kan worden.
Omdat in een aantal situaties privé afgeschermd moet kunnen worden is dat in het sjabloon mogelijk gemaakt. Normaal zal de instelling voor een privacy filter niet aanstaan.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een archieflijst of een gebeurtenis (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wèl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Zowel de naam van het rapport als ook de doelmap kan gewijzigd worden. De naam van het rapport is een voorvoegsel aan de vaste doelnaam, die bij de verschillende keuzen wordt toegevoegd.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • bronnenlijst.html, het gevraagde rapport conform de persoonlijke instelling.
  Vanaf versie 7.11 kan een eigen naam worden toegekend aan de uitvoer.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.Rapportmogelijkheden

Er zijn vier mogelijkheden:
Het rapportscherm
 1. Van alle gebeurtenissen met bronvermelding een verkort alfabetisch overzicht.
 2. Een Archieflijst met alle gegevens betreffende de mogelijke aangiften geboorte, huwelijk en overlijden.
 3. Een selectie per gebeurtenis, waarna een extra deelvenster zichbaar wordt.
 4. Van alle gebeurtenissen een alfabetisch overzicht.
Let op dat de twee lijsten met alle gebeurtenissen niet op eventuele filters reageren en uitsluitend op naam gesorteerd worden. Bij de Archieflijst, in combinatie met 1 gekozen naam, wordt de mogelijkheid geboden om de partner en kinderen van de vrouwelijke lijn toe te voegen.

Dat wordt gedaan om zo een overzicht/aansluiting te hebben met de gebruikelijke zoekmethode zoals voorheen bij Genlias.

Per gebeurtenis kan een overzicht gemaakt worden.

Bij de gebeurtenissen Aangifte geboorte, Ondertrouw, Huwelijk (burgerlijk en kerkelijk) en aangifte overlijden is een filter beschikbaar op Akte. Zie verder in dit sjabloon bij de tab Bron wat hier onder verstaan wordt.

Taal
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.
Als default staat het taalfilter op Nederlands.
Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.

Sortering
Er zijn vijf sorteringen mogelijk;
 1. Persoon
 2. Bron
 3. Plaats
 4. Datum
 5. Achternaam/Relevante Datum
  gesorteerd wordt op
  • achternaam van de persoon
  • de relevante datum
  • voornamen

Let op!
Het filterscherm Er worden vier filters gebruikt in de volgorde
(1) periode
(2) inhoud
(3) plaats en
(4) hoofdbron.
Op die manier wordt iedere keer op een kleiner bestand gefilterd hetwelk de snelheid bevordert.

Plaatsfilter
Er zijn vier mogelijkheden;
 • Geen filter toepassen
 • Het programma bepaalt alle plaatsnamen die in een deelselectie voorkomen waarna daaruit gekozen kan worden. Zowel de gemaakte keuze als het totaal wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Een keuze maken uit de opgeslagen plaatsnamen
 • De laatst gebruikte keuze toepassen
Zowel bij ad 2 en ad 3 wordt dit dialoog aangeboden. Omdat bij ad 2 de omvang afhankelijk is van de deelselectie van het bestand , dus de laatste keuze uit het hoofdmenu, wordt eerst de deelselectie van het bestand gemaakt, waarna het plaatsfilter wordt toegepast.


Let op dat de lijst lang kan zijn waardoor de OK knop niet meer zichtbaar is.
Er is voor dit systeem gekozen omdat het aanklikken doelmatiger is dan het zelfstandig ingeven van plaatsnamen, waarbij makkelijk verschillende schrijfwijzen kunnen ontstaan.
Als gekozen is voor een nieuwe plaatsslectie of een keuze uit de oude selectie dan wordt in de Persoonlijke Instellingen de vink gezet bij "Oude keuze".

Hoofdbron filter
Identiek aan het plaatsnaamfilter en afwerkingsmethode zijn er vier mogelijkheden;
 • Geen filter toepassen
 • Het programma bepaalt alle hoofdbronnen die in een deelselectie voorkomen waarna daaruit gekozen kan worden. Zowel de gemaakte keuze als het totaal wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Een keuze maken uit de opgeslagen hoofdbronnen
 • De laatst gebruikte keuze toepassen
Zowel bij ad 2 en ad 3 wordt dit dialoog aangeboden. Omdat bij ad 2 de omvang afhankelijk is van de deelselectie van het bestand, dus de laatste keuze uit het hoofdmenu, wordt eerst de deelselectie van het bestand gemaakt, waarna het hoofdbronnenfilter wordt toegepast.


LET OP !
Waar gesproken wordt over hoofdbron dan is dat het eerste deel van de "Aldfaer XXXXBron" waarbij de bron als volgt is vastgelegd "GA Wassenaar; akte 12345" of "GA Wassenaar; akte 12345; toegangsnummer 44; blad 19a"
"GA Wassenaar" is de hoofdbron (eerste deel tot aan de semicolon)

Als dit systeem niet gevolgd wordt kan er een teleurstelling komen omdat dan iedere bron als uniek wordt beschouwd en niet gesplitst kan worden op het stuk voor de ";".
Gevolg is dat het systeem meldt dat er geen hoofdbronnen zijn.

Inhoudsfilter
Bij de mogelijkheden;
 1. Personen zonder filter:
  De overzichten kunnen aangevraagd worden zonder rekening te houden of de broninformatie wel of niet is ingevuld.
 2. nog in te vullen brongegevens.
 3. een lijst waar de brongegevens wèl zijn ingevuld
 4. een lijst waar de bron wèl is ingevuld maar de aangiftedatum ontbreekt
 5. een lijst waar zowel de bron als aangiftedatum zijn ingevuld
 6. Personen met Akte vink:
  Dit filter werkt uitsluitend bij bovenvermelde gebeurtenissen met een aktevermelding.


Periode filter
Bij de keuze voor de diverse bronverslagen is ook de periode van belang. Daarmee kan een lijst zeer selectief zijn.
Wordt gekozen voor een periode dan volgt een tweede scherm waar (uitsluitend) jaartallen opgegeven kunnen worden. Er vindt een controle op de jaartallen plaats.Wijze van registratie
In Aldfaer kan niet vastgelegd worden of van iemand een akte aanwezig is.
Wilt u op de rapporten van dit sjabloon ook de aanwezigheid van de akten volgen, dan moet de volgende registratie plaatsvinden. Dan is het mogelijk dat het sjabloon op de bronlijsten een vink plaatst bij de akten om aan te geven dat er een akte aanwezig is in het persoonlijke archief.

In de Aldfaer Overige Feiten moet dan waar nodig de relevante categorie opgenomen worden en ingevuld worden als voorbeeld.
 • "Akte GB" bij geboorte-aangifte en minimaal de inhoud
 • "Akte OV" bij aangifte van overlijden en minimaal de inhoud
 • "Akte ON" bij ondertrouw; opnemen bij de (aanstaande) bruidegom en vermeldt de familienaam/meisjesnaam van de aanstaande bruid in de opmerkingen EN de (ondertrouw)datum in de periode van.
 • "Akte BH" bij burgerlijk huwelijk;idem als Akte ON.
 • "Akte KH" bij kerkelijk huwelijk; idem als Akte ON.
  (bij meerdere huwelijken: per huwelijk een aparte categorie met de familienaam/meisjesnaam van de bruid)
Het akte-systeem wordt niet voor de beëindiging van een relatie gevolgd.

Let op! omdat het registratiesysteem van de akten ook in FleXiTree wordt gevolgd is het voor dat systeem strikt noodzakelijk om de huwelijksdatums ook op te nemen in de categorie. Dat wordt mede veroorzaakt omdat een persoon meerdere huwelijken met bruiden van gelijke naam kan hebben. Zoals dat nogal eens voorkwam na het overlijden van een vrouw en de man vervolgens met de zus huwde.


Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is één selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen én de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.1403-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.1331-07-2019aanpassing voor versie 8.0
  Het Aldfaer Privacyfilter wordt weer gevolgd, het eigen PF is vervallen
   
7.1306-01-2019Het interne sjabloonvenster begrensd tot 1000 regels; indien meer dan komt eerst een voorselectie op beginletter van de zoekterm.
  Een paar extra vertalingen toegevoegd
7.1210-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
 13-12-2017 selectiefilter werkend gemaakt
   
7.1102-05-2017De leeftijdsberekening is in een aantal situaties verbeterd, cq weggelaten wegens nvt.
  Ook voor ondertrouw is het tonen van de aanwezigheid van de akte mogeliijk.
  Lijstwerk is nu met een kopregel en een scrolbare inhoudstabel.
  De lijst 'Alle gebeurtenissen' is nu voorzien van de tijdsduur van moment van aangifte cq begrafenis ten opzichte van de overlijdensdatum. Er wordt een foutmelding gegeven als de tijdsduur negatief is.
  Diverse selecties zijn verbeterd; zo is een levenloos geborene niet langer onderdeel van de aangifte geboorte omdat hier uitsluitend (wettelijk tot medio 2017)een aangifte overlijden van wordt gemaakt.
  Sorteermethode is uitgebreid met persoon/relevante datum zodat makkelijker een vergelijk te maken is met WieWasWie.
  De bestandsnaam kan nu zelf gekozen worden.
  Bij de selectie voor het volledige bestand is een belangrijke tijdwinst geboekt in de bestandsopbouw.
  Op alle lijsten zijn nu de ouders en waar van toepassing de partners toegevoegd.
  De kolom 'CODE' is bij alle lijsten verwijderd omdat dit, in de situatie met een langere omschrijving dan 10 karakters, zorgde voor een html opmaakconflict. Tevens was de informatie op het overzicht niet direct noodzakelijk.
  Bij alle lijstwerk is nu de append methode toegepast; de methode 'ifNewer' is vervangen door 'Overwrite'.
  De CSS van de overzichten is niet meer in de basis opgenomen.
  
7.1028-11-2016Bij ontbreken van een geboortedatum werd onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de doop- en geboortedatum waardoor de leeftijdsberekening in een aantal gevallen fout was.
Overbodige haakjes bij geboorteplaats worden vermeden.

6.09.230-11-2011De kolombreedte is iets groter geworden
Een combinatie selectie van 'ontbrekende bronnen' en 'hoofdfilter samenstellen' is onlogisch en is nu opgevangen met een melding.
De aktevink voor meervoudige huwelijken werd niet altijd correct geplaatst.

6.09.126-01-2011De verkorte lijst geeft bij relatiebronnen nu nog slechts één partner. Meestal is dit de mannelijke partner.
Alle selecties (filters) zijn qua code wederom aangescherpt.

6.0912-01-2011Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Naast de verkorte lijst -om vergelijk te vergemakkelijken- is een lijst toegevoegd die alles weergeeft.
Alle selecties zijn qua code opnieuw opgezet en de code voor de filtering is met een hook te beïnvloeden. Mede door de vernieuwde code is de fout opgelost dat bij inhoud-, plaats-, en hoofdbronselecties bij meervoudige huwelijken af en toe de relatie-gebeurtenis niet werd gelijst.

5.08.119-02-2010Verbetering vastlegging oude keuze hoofdfilter
nieuwe help en bibliotheek 5

4.08.0 20-06-2009Selectie op blanko bron

4.07.0 01-04-2009 Plaatsen- en hoofdialoog zijn op basis van de selectie en kunnen door te klikken geselecteerd worden.
BRONNEN herschreven op basis van functies uit de dialoog.
4.06.0 16-03-2009archieflijst uitgebreid met keuze hoofdbron
4.05.1 06-03-2009verbetering check-vink routine als gevolg van de vrouwelijke lijn
archieflijst uitgebreid met volledige switch naar vrouwelijke lijn
4.05.0 04-03-2009archieflijst toegevoegd
25-02-2009venster met 4 plaatskeuzen uitgebreid naar 15
Bij de selectie burgerlijk huwelijk en familienaam kan ook de vrouwelijke lijn gevolgd worden
08-02-2009Leeftijdsberekening t.o.v. een gebeurtenis verfijnd
4.4.2 17-01-2009datum/plaats sortering gewijzigd naar datum (naam) zodat alle gekozen plaatsen doorelkaar staan.
(Vaak is er een archief met meerdere plaatsen)
snelkoppeling in de dialoog en rapport MAIN aangepast
leeftijdberekening t.b.v. de lijst 'alle broninformatie' aangepast
4.4.1 12-01-2009Ontbrekend bij geboorte-aangifte uitgebreid naar "geen"
4.4.0 11-11-2008Keuze kwartierstaat toegevoegd
aansluiting DialogenOpbouw 4.0
overbodige spaties bij li zijn weg
datumkolommen rechts aangelijnd
kerkelijk huwelijk lijst hersteld
k- en b-huwelijk alleen de mannen linkerkolom

3.5 29-09-2008sorteringsfout bij de familienaam uit bibliotheek aangepast

3.4 26-08-2008Hook-constructie voor de opmaak
HTML-strict gemaakt

3.32 23-01-2008ombouw naar nieuwe versie DialogenOpbouw
Alle kode lijst ingebouwd
verwisseling van RELATYPE gecorrigeerd
uitbreiding lijst naar alle relatie-typen
02-02-2008uitbreiding lijst alle begrafenistypen
05-02-2008sorteringen en selecties zijn nu op alle lijsten van toepassing

3.31 02-10-2007 ombouw naar nieuwe versie DialogenOpbouw
31-10-2007 bij sorteringen worden nu ook ontbrekende datum/bron/plaats meegenomen

3.30 15-09-2007 legenda toegevoegd aan de lijsten
17-08-2007 Dialoog keuze namen wordt opgeslagen
Relevante informatie doorgetrokken bij de lijsten
CODE toegevoegd aan BH lijst
Dialoog plaats wordt weggeschreven
"Act" in de headers
03-08-2007Informatie.css geintroduceerd en de Help overnieuw gedefinieerd
01-08-2007toevoeging sorteren datum\persoon
Dubbele dialexp naar de op te geven naam opgelost

3.2 04-07-2007 leeftijd op de aangifte ovl lijst
aangiftelijst ovl extra kolom met geboren d.d.
de MAINline iets aangepast
het systeem van Overig Feit "Akte BH Akte KH Akte OV en Akte GB" (indien dit overig feit aanwezig is dan checkbox) en selectie op AKTE
telling geboorte-aangifte verbeterd
spatie vermeden achter "bronvermeldingen"

3.1 25-06-2007 USES aangepast
selectie xxx gaf geen output
lijst nu ook voor ALLE gegevens

3.0 02-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar één hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan

2.1 05-03-2007 Initiele versie ombouw naar DialogenOpbouw en opslagmodel dialogen
Inclusief nu een selectie over het personenbestand

1.4 18-08-2006 Verduidelijking in de menuvraag plaatsen zonder naam
09-09-2006 Overgeheveld naar de nieuwe Dialogen opzet
voor deze versie de USES basis uitgezet; dit was een vermelding, niet nodig
10-09-2006 Selectie periode ingebouwd
25-09-2006 Bronsorteringen verbeterd (uitsluitend mannen als start)
Burgerlijk huwelijk van gelijke sexe geintroduceerd
Overige relaties en andere overlijdensbronnen toegevoegd, dus nu zijn alle bronnen van toepassing

1.3 25-10-2005 Sluitteken bij -setadd was vergeten en per saldo weggelaten; veroorzaakte misschien een voortijdige OK
afvragingen hier en daar anders geschreven
dialoog ingebouwd voor path
keuze voor één of meerdere plaatsnamen ingebouwd
sorteringwens toegevoegd
telling verbeterd
niet bestaande Tag _BIRRPLAC EN _DEARPLAC verwijderd

1.2 15-06-2005 Een totale samenvoeging van alle diverse lijsten tot één lijst met keuze voor de samenstelling.

1.1 Aanpassingen gedaan mbt overlijdenslijst / partner

1.0 23-01-2005 Diverse lijsten gemaakt op verzoek van Guido van Mele